Podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOPY
Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.kysko.sk
Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu https://edartechnologies.sk/privacy-policy
Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj našu zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás.
Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za tovar;

1.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

1.3. Celková cena je súčet ceny a ceny za dopravu;

1.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov; (niesom pladca DPH)

1.5. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný na adrese www.edartechnologies.sk na ktorom bude prebiehať nákup tovaru;

1.6. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

1.7. Právnická osobo KYSKO s.r.o so sídlom Dežerice-Vĺčkovo 377, IČO 55206727, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 44826/R.
E-mail Jaroslav.Kyselica@kysko.sk telefónne číslo +421 910 643 047 právnymi predpismi označovaná ako predávajúci;

1.8. Objednávka je váš neodvolateľný návrh na uzavretie zmluvy o kúpe tovaru s nami;

1.9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope;

1.10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného tovaru a uzavretých zmlúv;

1.11. Vy ste osoba nakupujúca na našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;

1.12. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od nás dostanete potvrdenie objednávky.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE

2.1. Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu alebo telefonicky.

2.2. Pri nákupe tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste nám poskytli pri objednaní tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.

3. UZATVORENIE ZMLUVY

3.1. Zmluvu s nami je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

3.2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované nami teda nad rámec celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

3.3. K tomu, aby sme mohli zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:

a) Informácie o nakupovanom tovare, na E-shope označujete tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom "Vložiť do košíka";

b) Informácie o cene, cene za dopravu, DPH, spôsobu platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu objednávky v rámci používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o cene, cene za dopravu, DPH a celkovej cene budú uvedené automaticky na základe vami zvoleného tovaru a spôsobu jeho doručenia;

c) Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;

3.4. V priebehu tvorby návrhu objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Pokračovať k odoslaniu objednávky" objednávku vytvoríte.

3.5. Vašu objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na vašu e-mailovú adresu zadanú v objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie objednávky a tieto podmienky. Potvrdením objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu zmluvy medzi nami a vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

3.6. Môžu nastať aj prípady, kedy vám nebudeme môcť objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte kusov tovaru vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme objednávku potvrdiť, budeme vás kontaktovať a zašleme vám ponuku na uzavretie zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy našu ponuku potvrdíte.

3.7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu objednávky bude uvedená zjavne chybná cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní vám tovar za túto cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzavretiu zmluvy. V takejto situácii vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme vám ponuku na uzatvorenie novej zmluvy v zmenenej podobe oproti objednávke. Nová zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy našu ponuku potvrdíte. V prípade, že našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.

3.8. V prípade, kedy dôjde k uzavretiu zmluvy, vám vzniká záväzok na zaplatenie celkovej ceny.

4. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

4.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu objednávky a samozrejme v zmluve. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou pri tovare v rámci E-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky sa uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v zmluve. V rámci návrhu objednávky je tiež uvedená cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

4.2. Celková cena je uvedená vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.

4.3. Platbu celkovej ceny od vás budeme požadovať po uzavretí zmluvy a pred odovzdaním tovaru. Úhradu celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby vám zašleme v rámci potvrdenia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná do [3 pracovných dní].

b) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu [BUDE DOPLNENÉ], pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: [BUDE DOPLNENÉ]. V prípade platby kartou online je celková cena splatná do [BUDE DOPLNENÉ]. Aktuálne neaktívne

c) Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení tovaru oproti odovzdaniu tovaru. V prípade platby dobierkou je celková cena splatná pri prevzatí tovaru.

d) V hotovosti pri osobnom odbere: v súčasnosti nie je možne platiť za tovar v hotovosti.

4.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení celkovej ceny a bude zaslaná na vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k tovaru.

4.5. Vlastnícke právo k tovaru na vás prechádza až potom, čo zaplatíte celkovú cenu za tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena zaplatená pripísaním na náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamih uskutočnenia platby.

5. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA PREDMETU KÚPY

5.1. Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:
a) Osobný odber podľa dohody;
b) Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností Slovenská pošta, PPL SK, DHL, DPD a Zásielkovňa.

5.2. Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.

5.3. Doba doručenia tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia tovaru Vám bude oznámená v potvrdení objednávky. Doba uvedená na E-shope je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. V prípade osobného odberu na prevádzke Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia tovaru budeme informovať prostredníctvom Jaroslav.kyselica@kysko.sk

5.4. Pri preberaní tovaru od dopravcu je vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je vašou povinnosťou tovar od dopravcu prevziať.

5.5. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom vám oznámime, kde si môžete tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo vám tovar na základe vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto podmienok, nemá to za následok porušenie našej povinnosti vám tovar doručiť. Zároveň to, že tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od zmluvy medzi nami a vami. Ak tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká nám právo od zmluvy odstúpiť z dôvodu vášho podstatného porušenia zmluvy. Ak sa rozhodneme tohto práva využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.

5.6. Ak je z dôvodov vzniknutých na vašej strane tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v zmluve dohodnuté, je vašou povinnosťou nahradiť nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov vám zašleme na vašu e-mailovú adresu uvedenú v zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

5.7. Nebezpečie škody na tovare na vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto podmienok, prechádza na vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením tovaru.

5.8. V prípade, že tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačné doba dostupnosti, budeme Vás vždy informovať v prípade:
a) mimoriadneho výpadku výroby tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné tovar dodať;

5.9. V prípade, že nebudeme schopní Vám tovar dodať ani do 30 dní od potvrdenia objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, vy ste oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5.10. V prípade, ak štandardná doba doručenia tovaru je dlhšia ako 30 dní od potvrdenia objednávky, budeme vás o tom vopred informovať, najmä prostredníctvom informácie o orientačnej dobe dostupnosti tovaru uverejnenej na E-shope a zaslaním osobitného e-mailu so žiadosťou o potvrdenie, že beriete na vedomie túto dodaciu lehotu tovaru. Ak nebudete s touto dodacou dobou súhlasiť, máte právo od zmluvy odstúpiť.

6. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

6.1. Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady

7.1.1. Zaväzujeme sa, že vám tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.

7.1.2. Zodpovedáme za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

7.1.3. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru z vašej strany.

7.1.4. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru z vašej strany.

7.1.5. Vaše práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak vaše práva zaniknú.
6.2. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru podľa čl. 6.7 Podmienok je tovar bez vád, najmä, že:
a) má vlastnosti, ktoré sme si s vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu tovaru očakávať;
b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre tovar tohto typu obvyklé;
c) zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky;
d) je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
e) spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;
f) nie je zaťažené právami tretích strán.

6.3. Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

7.3.1. Pri prevzatí tovaru ste povinný tovar dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti tovaru, nebudeme prihliadať.

7.3.2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

7.3.3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

7.3.4. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z ceny tovaru.

6.4. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

7.4.1. V prípade, že bude mať tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.2, môžete nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na naše adresy uvedené pri našich identifikačných údajoch, prípadne osobne v mieste podnikania. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok.

7.4.2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8., si uplatňujete.

7.4.3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u nás, inak nie sme povinní vašu reklamáciu uznať.

7.4.4. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 7.4.3). V prípade, ak je vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od vás vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia vášho doplneného podania.

7.4.5. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.4.4. tohto článku, budeme považovať vaše podanie za neopodstatnené.

6.5. Vybavenie reklamácie

7.5.1. Na základe vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia vašej reklamácie.

7.5.2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu tovaru za nový tovar, ak je to možné.

7.5.3. O vybavení reklamácie vám vydáme písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme vám opravený tovar alebo tovar vymeníme za nový tovar alebo vám vrátime zaplatenú cenu tovaru, ak sa nedohodneme inak.

7.5.4. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.

7.5.5. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.5.6. Namiesto odstránenia vady tovaru môžeme vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

7.5.7. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

7.5.8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny tovaru.

7.5.9. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

6.6. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

6.7. V prípade, že ste podnikateľom, je vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

6.8. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1. K odstúpeniu od zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi nami a vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

7.2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V prípade, že sme uzavreli zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti tovaru, a v prípade, že sme uzavreli zmluvu, na základe ktorej vám budeme tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na naše adresy uvedené pri našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok.

7.3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom zmluvy:

a) Tovar, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančného trhu nezávislých na našej vôli a môže k nim dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;

b) Tovar, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;

c) Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným;

d) Tovar v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je vhodné vrátiť;

e) Dodávka zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;

f) Dodávka periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

g) Dodanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a my sme vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od zmluvy.

7.4. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od zmluvy odstupujete.

7.5. V prípade odstúpenia od zmluvy vám bude cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než nám tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť nám. Tovar nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

7.6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia nám tovar zaslať, odovzdať tovar nám alebo nám poverenej osobe na prevzatie tovaru, pričom nesiete náklady na vrátenie tovaru k nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol tovar odovzdaný na prepravu.

7.9. Od zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď vám vznikla povinnosť tovar prevziať.

8. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ

8.1. Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: Jaroslav.Kyselica@edartechnologies.sk.

8.2. O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na váš e-mail.

8.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel. č. 032/640 01 09.

8.4. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI

9.1. Máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: Jaroslav.Kyselica@edartechnologies.sk, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

9.2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

9.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov

9.4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

10.4. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme my aj vy právo od zmluvy odstúpiť.

10.5. Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Zmluva vrátane podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u nás, ale nie je vám prístupná. Vždy však tieto podmienky a potvrdenia objednávky so zhrnutím objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k zmluve aj bez našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie objednávky a podmienky uložiť.

10.7. Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.8. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 24.09.2021